Syftet med Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) är att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för hur personuppgifter skall skydas och hanteras inom EU för att säkerställa att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som tidigare fanns i personuppgiftslagen. 

Vi på Tidaholmsvagnar följer detta EU direktiv när vi hanterar personuppgifter.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) hittar ni här

Mer information om hur vi använder dina  personuppgifter och om dina rättigheter finner ni här.SEK
SEK Svenska kronor
EUR Euro
sv_SESwedish