Rätt till tillgång
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Detta gör du genom att skicka en så kallad registerutdragsförfrågan till oss.

Läs mer om registerutdrag och skicka din förfrågan.

Rätt till rättelse
Om du anser att någon av uppgifterna i ett begärt registerutdrag är felaktig, eller att det på annat sätt har framkommit att Tidaholmsvagnar hanterar oriktiga uppgifter, har du rätt att få uppgiften rättad eller kompletterad. Detta gör man genom att fylla i formuläret här och där anger vilka uppgifter som är felaktiga och hur de ska rättas samt om vissa uppgifter behöver kompletteras i de fall någon av uppgifterna är ofullständiga i förhållande till det ändamål som de behandlas för. Referera till ev registerutdragsnummer.

Rätt till radering
Under vissa omständigheter och förutsättningar har du rätt att få uppgifterna eller delar av uppgifterna raderade. Ett exempel på en sådan omständighet kan till exempel vara om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Vill du får dina uppgifter raderade fyller du i formuläret här.

Rätt att göra invändningar
Du har även rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter, exempelvis under förutsättning att behandlingen är grundad på en intresseavvägning. Denna rätt inkluderar även en rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Vill du invända mot behandling av personuppgifter fyller du i formulär här.

Rätt till begränsning
I vissa fall har du rätt att begära att vår behandling av dina uppgifter begränsas. Detta är fallet om du till exempel bestrider uppgifternas korrekthet och vi behöver ges möjlighet för att kontrollera om uppgifterna är korrekta. Likaså är fallet om du invänder mot vår behandling av dina personuppgifter i väntan på kontroll av huruvida våra berättigade skäl att behandla dina personuppgifter väger tyngre än dina berättigade skäl att inte få dem behandlade.

Begär begränsning av dina uppgifter här.

Rätt till dataportabilitet
Under vissa förutsättningar har du rätt att få de personuppgifter som vi behandlar om dig utlämnade till dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och dessutom överföra dessa uppgifter till en annan leverantör. Detta är fallet när vår behandling grundar sig på ditt samtycke eller om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part till. Om du önskar få ut uppgifterna i ett sådant format så att du kan använda dem hos en annan tjänsteleverantör ber vi dig fylla i formuläret här och där ange att du vill utöva din rätt till dataportabilitet. Notera att du inte kan kräva att vi ska göra om uppgifterna till ett särskilt format som efterfrågas av den andra leverantören. Har vi möjligheten att lämna uppgifterna i olika format väljer vi det som du eller leverantören föredrar. Rätten till dataportabilitet omfattar däremot enbart sådan information som du själv har gett oss tillgång till. Information eller slutsatser som vi själva har dragit, utifrån den information som du tillhandahållit oss, omfattas inte av din rätt till dataportabilitet.

SEK
SEK Svenska kronor
EUR Euro
sv_SESwedish